دانلود رایگان


مدل رضایت شغلی براساس مولفه هاي فرسودگی شغلی و - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل رضایت شغلی براساس مولفه هاي فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه هاي شهریاسوج

دانلود رایگان
مدل رضایت شغلی براساس مولفه هاي فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه هاي شهریاسوجپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A)

گرایش: صنعتی و سازمانی


عنوان:

مدل رضایت شغلی براساس مولفه هاي فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاههاي شهریاسوج
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده .............................................................................................................................................................. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه ....................................................................................................................................................... 3
-2-1 بیان مسئله . ............................................................................................................................................. 5
-3-1 اهمیت وضرورت پژوهش.................................................................................................................. 13
-4-1 اهداف پژوهش ................................................................................................................................... 15
-5-1 هدف اصلی: ....................................................................................................................................... 15
-6-1 اهداف فرعی: . ..................................................................................................................................... 15
فصل دوم : مبانی نظري پژوهش
-1-2 فرسودگی شغلی ................................................................................................................................. 17
-1-1-2 مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی ................................................................................................... 18
-2-1-2 دلایل فرسودگی شغلی . .................................................................................................................. 19
-3-1-2 رویکرد هاي مختلف نسبت به فرسودگی شغلی ........................................................................... 20
-4-1-2 رویکرد روانشناختی - اجتماعی .................................................................................................... 22
-5-1-2 رویکرد بالینی . ................................................................................................................................ 24
-6-1-2 علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی ............................................................................................. 26
-2-2 تعارض کار- خانواده.......................................................................................................................... 28
ه
-3-2 رضایت شغلی . .................................................................................................................................... 33
-1-3-2 ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: ....................................................................... 44
-2-3-2 ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل: . ............................................................................................ 45
-3-3-2 رضایت شغلی و سلامتی جسمی . .................................................................................................. 46
-4-3-2 عوامل سازنده رضایت شغلی . ........................................................................................................ 47
-5-3-2 تعیین رضایت شغلی: ..................................................................................................................... 53
-4-2 پیشینه تحقیق ...................................................................................................................................... 55
-5-2 سوال هاي پژوهش : . .......................................................................................................................... 60
-6-2 تعاریف مفهومی ( نظري) و عملیاتی متغیر ها ................................................................................... 61
-1-6-2 تعریف نظري رضایت شغلی ......................................................................................................... 61
-2-6-2 تعریف عملیاتی رضایت شغلی . ..................................................................................................... 61
-3-6-2 تعریف نظري فرسودگی شغلی . ..................................................................................................... 61
-4-6-2 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی .................................................................................................. 62
-5-6-2 تعریف نظري تعارض کار و خانواده ............................................................................................. 62
-6-6-2 تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده.......................................................................................... 62
-7-2 جمع بندي . ........................................................................................................................................ 63
فصل سوم: روش پژوهش
-1-3 مقدمه . ................................................................................................................................................. 65
2-3 - روش پژوهش ................................................................................................................................... 65
و
-3-3 جامعه آماري . ...................................................................................................................................... 65
-4-3 نمونه پژوهش و روش نمونه گیري ................................................................................................... 65
-5-3 ابزار گردآوري داده ها ........................................................................................................................ 66
-1-5-3 اطلاعات جمعیت شناختی ............................................................................................................. 66
-2-5-3 پرسشنامه رضایت شغلی . ............................................................................................................... 71
-1-2-5-3 سنجش روایی و پایایی.............................................................................................................. 71
-3-5-3 پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ ................................................................................................ 72
-1-3-5-3 روش نمره گذاري . .................................................................................................................... 73
-2-3-5-3 سنجش روایی و پایایی.............................................................................................................. 74
-4-5-3 پرسشنامه تعارض کار و خانواده . ................................................................................................... 76
-1-4-5-3 سنجش روایی و پایایی.............................................................................................................. 76
-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................ 81
-7-3 روش اجراي تحقیق : ......................................................................................................................... 81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
-1-4 نتایج پردازش اطلاعات بر مبناي یافته هاي توصیفی ......................................................................... 83
-2-4 نتایج تحلیل یافته ها بر مبناي سوالات پژوهش ................................................................................. 85
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیري
-5-1 مقدمه . ................................................................................................................................................. 90
-2-5 بحث و نتیجه گیري پیرامون یافته هاي پژوهش................................................................................. 90
ز
-1-2-5 بحث و نتیجه گیري پیرامون یافته اول پژوهش ............................................................................. 90
-2-2-5 بحث و نتیجه گیري پیرامون یافته دوم پژوهش . ............................................................................ 94
-3-2-5 بحث و نتیجه گیري پیرامون یافته سوم پژوهش . ........................................................................... 96
-4-2-5 بحث و نتیجه گیري پیرامون یافته چهارم پژوهش . ........................................................................ 97
-3-5 محدودیت هاي پژوهش . .................................................................................................................... 99
-4-5 پیشنهاد هاي کاربردي . ........................................................................................................................ 99
-5-5 پیشنهاد هاي پژوهشی . ...................................................................................................................... 100
منابع
منابع فارسی................................................................................................................................................. 102
منابع لاتین . .................................................................................................................................................. 107
پیوست ها
پرسشنامه تعارض کار - خانواده . ................................................................................................................. 114
پرسشنامه رضایت شغلی ............................................................................................................................. 116
پرسشنامه فرسودگی شغلی.......................................................................................................................... 117
چکیده انگلیسی . .......................................................................................................................................... 119
ح
فهرست جداول
عنوان صفحه
1: حجم نمونه بر اساس سن ........................................................................................................ 66 - جدول 3
2 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تأهل . ...................................................................................... 67 - جدول 3
3 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی ................................................................................. 69 - جدول 3
4: حجم نمونه بر اساس سابقه کار . ............................................................................................. 70 - جدول 3
5: ضرایب روایی پرسشنامه تعارض کار -خانواده . . ................................................................... 72 - جدول 3
6 :شاخص هاي برازش ساختار عاملی مقیاس تعارض کار -خانواده . ........................................... 72 - جدول 3
1:داده هاي توصیفی ...................................................................................................................... 83 - جدول 4
2 :داده هاي توصیفی . .................................................................................................................... 84 - جدول 4
3 : جدول ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی . ..... 85 - جدول 4
4 : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روي مولفه هاي فرسودگی شغلی . ...................... 86 - جدول 4
5 :جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روي ابعاد تعارض کار-خانواده .......................... 87 - جدول 4
6 : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روي فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده . 88 - جدول 4
ط
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1 : ویژگی هاي سن گروه نمونه مورد مطالعه .............................................................................. 67 - نمودار 3
2 : ویژگی هاي وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه .............................................................. 68 - نمودار 3
3 : ویژگی هاي وضعیت تحصیلی گروه نمونه مورد مطالعه . ......................................................... 69 - نمودار 3
4 : ویژگی هاي سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه ..................................................................... 70 - نمودار 3
١
مدل رضایت شغلی براساس مولفه هاي فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده
در زنان شاغل دانشگاه هاي شهر یاسوج
به وسیله: آسیه پیشوائی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل
دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج
به تعداد 260 نفر بوده است . حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی 1 به تعداد 155 نفر به
صورت روش نمونه گیري در دسترس انتخاب گردیده.روش پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی )
انجام شد. به منظور جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه هاي استاندارد شده رضایت شغلی
1986 ) تعارض کار – خانواده پرسشنامه ) 1951 )، فرسودگی شغلی پرسشنامه مزلچ 3 ) فیلدروث 2
کارلسون 4 و همکاران( 2000 ) به ترتیب در جهت سنجش استفاده گردید.جهت تحلیل داده ها از آمار
توصیفی (میانگین ،درصد فراوانی ،انحراف معیار ) آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین فرسودگی spss چند متغیري )و نرم افزار
شغلی و تعارض کار - خانواده با رضایت شغلی مرتبط ، رابطه معنی داري وجود دارد. همچنین مؤلفه
هاي فرسودگی شغلی در مقایسه با مولفه هاي تعارض کار - خانواده توانایی بیشتري براي پیش بینی
تغییرات رضایت شغلی دارند.
کلمات کلیدي: ، ، ،


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رضایت شغلی


فرسودگی شغلی


تعارض کار –خانواده


زنان شاغل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مدار بیسیم

آنزيم‌هاي بتاگلوكاناز و گزيلاناز در تغذية طيور

دانلوداموزش طراحی مدار چاپی PCB (درقالب pdf)

vmware workstation

هنر اسلامی

دانلود مقاله تاریخچه ریخته گری‎ (فرمت فایل word

خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی

دانلودلوله کشی تاسیسات برودتی

نمونه سوالات درس مدیریت تعاونیها

کتاب ساز اندروید دینام ( بدون کدنویسی برنامه بساز