دانلود رایگان


کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت) - دانلود رایگان



دانلود رایگان كلاهبرداري مطالبه وجه سرقت از اتومبيل لزام به تنظيم سند خودرو مطالبه خسارات قراردادي مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بص

دانلود رایگان
کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)مقدمه :
امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشيده نيست كه تئوري بدون عمل وعمل بدون تئوري در اين زمينه محكوم به فنا است . و اين مهم از جمله مشكلات اساسي دانشجويان علم حقوق و ساير علومي كه از جهاتي با اين رشته مشابهت دارد مي باشد . كاربردي نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصيلي از يكطرف و سبك و شيوه تدريس و آموزش در دانشگاهها از طرف ديگر در عمل باعث مي شود كه دانشجويان علم حقوق از كارائي كمتري برخورداري باشند .
بعضاً ياد آن ضرب المثل عاميانه مي افتم كه اشعار مي دارد :
علم بالاتر است يا تجربه ؟ كه در پاسخ مي توان اظهار داشت كه اگر تجربه علم نيست پس علم چيست ؟ و اگر انسانهاي با تجربه عالم نيستند ، پس عالم كيست ؟ بديهي است كه علم و تجربه مكمل يكديگرند و به رغم عده اي التجربه فوق العلم .
مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بصورت گزارشات كيفري و حقوقي تنظيم و با اظهار نظر شخصي تدوين گرديده است.
به اميد آنكه با تلاش مستمر وافزايش علم تجربه بتوانيم به رسالت اصلي خود كه همانا تبيين حق و اجراي عدالت است بپردازيم : انشاء الله
تعداد صفحات 520 word

فهرست مطالب
مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي
صفحه موضوع تاريخ محكمه محكمه كلاسه_______________________________________________________
1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168
5 ايرادضرب وجرح عمدي 27/11/79 شعبه3 79/3/1490
12 خيانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ك
15 تقسيم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031
19 تغيير نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح
23 تعديل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح
27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013
31 مزاحمت تلفني 18/1/80 شعبه 3 80/3/6
35 الزام به تنظيم سند رسمي 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240
40 خريد مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67
46 كلاهبرداري 5/2/80 شعبه 3 80/3/129
53 خلع يد 9/2/80 شعبه 16 78/16/366
59 سرقت اتومبيل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626
64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432
71 ابطال اجرائيه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239
75 تحويل مبيع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864
78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364
82 بي احتياطي در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271
87 كلاهبرداري 2/4/80 شعبه 3 80/3/397
90 توقيف عمليات اجرائي 14/4/80 شعبه 16 80/16/406
94 استرداد اتومبيل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794
97 جعل اسناد رسمي 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176
10 تصرف عدواني 7/5/80 شعبه 3 80/3/580
113 فسخ مبايعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859
121 خيانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82
129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56
133 ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمدي 20/6/80 شعبه 3 80/3/620
137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ك
140 تخليه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645
145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234
149 قبول فرزند خواندگي 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936
152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح
156 سرقت چك 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086
162 نزاع دسته جمعي 24/7/80 شعبه 3 80/3/534
170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923
176 شركت در ايراد صدمه عمدي و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463
تخريب
180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح
184 ابطال نظريه به كميسيون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48
زمين شهري
188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح
192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878
201 تنفيذ وصيتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح
205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ك
211 تخليه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453 215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273
219 انتقال مال غير (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ك
222 تحويل مبيع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351
226 شركت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321
237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710
243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185
247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252
252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160
257 دعوي تقابل به خواسته خلع يد 13/12/80 شعبه 16 78/16/765
(دعوي اصلي الزام به تنظيم سند )
262 نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ك
270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ك
279 تنظيم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178
284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703
289 خلع يد 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213
292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961
296 شركت در نزاع دسته جمعي 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062
301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30
305 تخليه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550
310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076
315 تخريب عمدي واخلال درنظم عمومي13/3/81 شعبه3 80/3/1601
319 ايراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025
323 تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح
330 تحصيل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946
335 تقسيم ماترك 22/4/81 شعبه 3 80/3/302
340 انتقال منافع مال غير 29/4/81 شعبه3 80/3/248
345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63
350 چك 14/5/81 شعبه 3 81/3/126
353 تخليه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96
358 الزام به فروش عين مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019 362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131
366 كلاهبرداري 21/7/81 شعبه 25 81/25/12
371 مطالبه خسارات قراردادي 3/8/81 شعبه3 81/3/762
376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205
382 تصرف عدواني 14/8/81 شعبه 25 80/25/444
385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719
390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119
395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410
399 آدم ربائي 16/9/81 شعبه 25 81/25/463
403 ايجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117
406 الزام به تحويل مبيع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813
410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117
415 ضرب و جرح جمعي 14/10/81 شعبه25 81/25/981
419 جعل 24/10/81 شعبه 25 80/25/1317
428 الزام به تنظيم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7
433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519
437 فروش مال غير 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012
441 فحاشي 26/11/81 شعبه25 81/25/235
444 تخليه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963
448 الزام به اجراي مفاد داوري 4/12/81 شعبه 3 81/3/714
452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120
455 تخريب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93
460 پرداخت اقساط اتومبيل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384
463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592
470 هتك حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335
474 كلاهبرداري 22/6/81 شعبه25 79/25/117
479 مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك 16/1/82 شعبه 3 81/3/149
484 ابطال عمليات اجرائي 16/1/82 شعبه 3 80/3/713
488 سرقت از اتومبيل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719
492 خيانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809
497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387
501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979
506 كلاهبرداري (تورخارجي) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312
511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی


کارآموزی وکالت


گزارشات کیفری و حقوقی


پایان نامه حقوق


مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي


گزارش کار اموزی وکالت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت

مجموعه گزارشات کارآموزی کیفری ... دادگاههای کیفری و حقوقی کارآموزی وکالت کارآموزی ...

کارآموزی وکلا - papersky.ir

کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت) ... وکلا - کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی ...

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي(کارآموزی وکالت ...

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات كيفري و ... دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت.

دانلود گزارش کاراموزی وکالت

قابل توجه کاراموزان وکالت و فارغ التحصیلان و ... انتخاب موضوعات گزارش کاراموزی; گزارشات حقوقی;

جزوه دست نویس استاتیک از دانشگاه امیرکبیر

مکتب لهستان

جزوات مهندسی بهره برداری دانشگاه هریوت وات

کتاب صوتی دنیا مسطح است

کیت جدید لباس تیم پرسپولیس برای بازی فوتبال

مقاله درباره هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت

تحقیق درباره ايران خودرو يا ايران ناسيونال سابق

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان مالیات ۶۰ ص

بررسي زوال ورق هاي غيرايزوتروپيک TWB تحت فرآيند

بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم