دانلود رایگان


آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر - دانلود رایگاندانلود رایگان محاسبه دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دانلود رایگان
آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ایآموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای
آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای
آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای
12 صفحه

محاسبه دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین یا (Land Surface Temperature (LST عامل مهمی در تغییر جهانی آب و هوا، رشد پوشش گیاهی، و یخچال های طبیعی است. استفاده از روش های دور سنجی (Remote Sensing (RS و تصاویر ماهواره ای (Satellite Data Imagery) از جمله روش هایی هستند که می توانند در تخمین دمای سطح زمین بسیار مفید عمل کنند. از جمله ماهواره هایی که می توان با استفاده از آن ها دمای سطح زمین را تخمین زد می توان به ماهواره های سری Landsat و همچنین ASTER اشاره کرد. سنجنده یا سنسورهای این قبیل ماهواره ها قادرند تا طیف طول موج مادون قرمز حرارتی یا (Thermal Infrared (TIR را اندازه گیری کنند. از این قابلیت برای تخمین دمای سطح زمین استفاده می شود.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دمای سطح زمین


LST


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Page 1 روﺷ ﯽ ﺳﺎده ﺑﺮا ى اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﻓﺎ ﯾﻞ رطﻮﺑﺖ ﺟﻮ از ﺗﺼﺎو ﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه MODIS ...

ھﺎى ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻂﺢ زﻣﯿﻦ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
. روش ... ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ. ھﺎى ﺟﻮى ﻣﺘﻨﺎظﺮ. ھﺎآن. ، از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره. اى. MODIS. ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ. ھﺎى. رطﻮﺑﺖ.
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻣﺎ ... در اﯾﻦ روش از ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺣﺪس اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد .... ھﺎى دﻣﺎ و رطﻮﺑﺖ و ﻧﯿﺰ ازن ﮐﻠﯽ در ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﮑـﺎﻧﯽ. MODIS
.

ETM و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﺶ +، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. " دﻓﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺮ. و. ژه ﻟﻨﺪﺳﺖ. " ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻼﻧ. ﻚ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺳـﻨﺠﻨﺪه. ETM+. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
...

برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور دراستان ...

مشخصات پژوهش برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور
دراستان کردستان، انجام شده توسط جمیل امان اللهی، استادیار گروه محیط زیست دانشکده
...

محاسبه و واسنجي دماي سطح زمين با استفاده از داده‌هاي حرارتي ماهوارۀ ...

محاسبه و واسنجي دماي سطح زمين با استفاده از داده‌هاي حرارتي ماهوارۀ Landsat 8 ... و
خاکي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي، با هدف برآورد تبخير و تعرق واقعي با
الگوريتم ... محاسبۀ دماي روزانۀ سطح زمين و لحظۀ عبور ماهواره استفاده شد و در نهايت، از
روش محاسبۀ ...

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با ...

3 از جمله روش های محاسبه دمای سطح زمین استفاده از شاخص پوشش گیاهی .... فرود 3123
ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA در حوزه ...

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي را به يكي از ا

فراهم کردن دید یکپارچه، کم هزینه و سریع یک روش کارآمد برای مطالعه و پایش
تغییرات ... برای محاسبه دمای سطح زمین از الگوریتم تک باندی و برای طبقه بندی
تصاویر از ... منطقه به پنج کلاس دمایی طبقه بندی و با استفاده از شاخص شدت جزیره
حرارتی، ...

محاسبه و واسنجي دماي سطح زمين با استفاده از داده‌هاي حرارتي ماهوارۀ ...

محاسبه و واسنجي دماي سطح زمين با استفاده از داده‌هاي حرارتي ماهوارۀ Landsat 8 ... و
خاکي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي، با هدف برآورد تبخير و تعرق واقعي با
الگوريتم ... محاسبۀ دماي روزانۀ سطح زمين و لحظۀ عبور ماهواره استفاده شد و در نهايت، از
روش محاسبۀ ...

تخمین دمای هوا با استفاده از روش شاخص پوشش گیاهی- دما (TVX)

31 ژانويه 2011 ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭ. ﯼ. ﺳﻨﺠﺶ. ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ. ﺩﻳﺪ. ﻭﺳﻴﻊ ﻳ. ﻜ. ﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑ. ﻪ. ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ. ﯼﺍ ... ﯼ.
ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫ. ﯽ. (. NDVI. ) ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺵ. TVX. ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻣـﺎ. ﯼ. ﻫـﻮﺍ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ... ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺠﺰﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺍﻳﺲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻣﺎ. ﯼ. ﺳﻄﺢ ...

برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور دراستان ...

مشخصات پژوهش برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور
دراستان کردستان، انجام شده توسط جمیل امان اللهی، استادیار گروه محیط زیست دانشکده
...

Untitled - سنجش از دور و GIS ایران - دانشگاه شهید بهشتی

امروزه محاسبه دمای سطوح مختلف پوشش گیاهی و خاکی با استفاده از تصاویر ...
استفاده شد و در نهایت، از روش محاسبه خطای انحراف برای واسنجی دمای سطح زمین ماهواره
8.

ﻫﺎي در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا - انجمن مهندسی آبیاری و آب ...

6 آوريل 2013 ... ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه. (. NDVI. ) .... ﻗﺮار. دادﻧﺪ . ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. دﻣﺎ. ﺗﻮﺳﻂ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. SEBAL. ﺑﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺣﺎﺻﻞ. از. دﻣﺎي ..... ﺩﻭ ﺭﻭﺵ. ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ. ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ
ﺯﻣﻴﻦ ﻭ. NDVI. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻠﻮﻝ. ﻫﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ...

وري آب ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺒﺎل و ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﯿﺮ و - پژوهش آب در کشاورزی

داﻧﺸﯿﺎر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎك و آب، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي، ﮐﺮج اﯾﺮان ..... در ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . NDVI. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. راﺑﻄﻪ. 7. ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﻟﻨﺪﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد. (.
ﺑﺎﺳﺘﯿﺎﻧﺴﻦ .... ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺑﺴــﯿﺎري ﻧﺸــﺎن دادﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﯿﻦ ﻣﻘــﺪار. و. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎﯾﯽ ﭼــﻮن. ، دﻣــﺎي ﺳــﻄﺢ. (. و
). آﻟﺒﯿــﺪو.

تعیین مناسب‌ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ...

دمای سطح، تصاویر حرارتی، ماهوارة لندست، سنجش از دور، کلان‌شهر کرج، میانگین خطای
... خ، 1390، محاسبة دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال و درخت تصمیم‌گیری در ...

شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با محاسبه دریای عمان ایی

35. محاسبه. شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با. تصاویر. ماهواره. ایی،
مطالعه ... شده است. در این تحقیق با استفاده از رفتار طیفی آب ... که در سطح دریا رخ
می. دهد ازجمله؛ .... میالدی به بررسی چگونگی. انتخاب بهترین روش برای بررسی نقشه.
های زمین. شناسی ... پارامترهای شوری، دما و رنگ آب را موردبررسی قرار داد. خرّم و. چش.

ليست مقالات همايش - ISC

2, مقایسه ی روش های پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل C در معادله ی جهانی
فرسایش ... 40, بهبود الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تلفیق تصاویر
...

ETM « ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ

ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪه. ETM. » دﻛﺘﺮ. ﻓﺮﻳﺪه ﻋﻈﻴﻤﻲ ... ﺑﺮﻃﺮف
ﻛﺮدن اﺧﺘﻼﻻت و اﻋﻮﺟﺎﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي از روش ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي ﻧﻈـﺎرت ... ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻣﺎي ﻛﺎرﺑﺮي. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .... ﺗﺼﺤﻴﺢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ. (. ST. ) 2. ﺑﺎ
...

پایش دمای سطح زمین و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی (مطالعه‌ی ...

هدف از این مطالعه برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال (SEBAL) در حوضهی ...
با ورود این تصاویر به محیطEnvi4.8 و محاسبه مقادیر گسیل‌مندی سطحی در هر کلاس و ...

ليست مقالات همايش - ISC

2, مقایسه ی روش های پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل C در معادله ی جهانی
فرسایش ... 40, بهبود الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تلفیق تصاویر
...

گرمایی با استفاده از روش های زمین شناسایی ... - پژوهش های محیط زیست

15 سپتامبر 2013 ... شناسایی پتانسیل. های زمین. گرمایی با استفاده از روش. سنجش از دور. حرارتی در
خراسان .... تابستان برای تخمین دمای سطح زمین و شناسایی. ناهنجاری. های دمای .... های
حرارتی مرتبط. با. منابع. زمین. گرمایی،. زا. دو. سری. تصاویر. ماهواره. ای. پوشش ...
اتمسفری و .٣. محاسبه. ی. دمای سطح زمین. محاسبه. ی توان تشعشعی. محاسبه.

تعین و پهنه بندی تبخیر و تعرق واقعی توسط تکنیک سنجش از دور و ...

آلگوریتم توازن انرژي سطحي زمین )سبال( و نحوه محاسبه تبخیر. و تعرق واقعي توسط
آن ... روش هاي مستقیم یا غیرمستقیم )محاسباتي( این جزء محاسبه شده. و در معادله بیالن
آبي ... و تعرق واقعي گیاه. با استفاده از معادله توازن انرژي و به کارگیري تصاویر
ماهواره اي ..... فرد متشكل از اختالف دماي سطح زمین و دماي هواي مجاور )dT(. حاصل مي شود.

استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر ...

قدرت وارونگی به اختلاف دمایی بین قله‌ی وارونگی و سطح زمین، اطلاق شده و ارتفاع
متناظر با این ... دمای درخشندگی برای باندهای 27، 28، 31، 32، 33 و 34 سنجنده MODIS
محاسبه شد. ... 2دانشیار گروه مهندسی سنجش از دور، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد ....
وجود راهکارهای مدل سازی وارونگی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS[6]، در مناطق
قطبی، ...

برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست۸ و الگوریتم ...

عنوان فارسی, برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست۸ و ... مؤثر در
برآورد دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره مجزا می‌باشند، با انجام محاسبه روابط ...

در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ي ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده modis ي آ - جغرافیا و ...

10 جولای 2012 ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. TCI. از دﻣﺎي درﺧﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻧﺪ. 31. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. و ﻧﻘﺸـﻪ. ﻫـﺎي. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺳﺎل. 2000.
ﺗﺎ. 2011 ... ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي. VCI. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ،. VCI. و ﺗﺼﺎوﯾﺮ. MODIS.
ﻣﯽ ... اي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ..... روش. ﻫﺎي ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدي.
ﺑـﺮاي. ﺑـﺮآورد و ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ...

ارزیابی اثرات پوشش زمین بر دمای سطح زمین با کاربرد سنجش از دور ...

19 جولای 2009 ... به علاوه، همبستگی بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی، ساختمانی، .... حرارتی
با کمک بازیابی دمای سطح زمین شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای ... آیا
سنجش از دور حرارتی روش مناسبی برای بازیابی دمای سطح زمین و تحلیل .... انتشار
می تواند با استفاده از NDVI محاسبه گردد (Van De Griend & Owe,2003).

متن کامل (PDF)

9 ژانويه 2016 ... رﮔﺮﺳـ. ﻴ. ﻮن. اﻛﺘﺸـﺎﻓ. ﻲ و. روش. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﻲ. دوﻣﺘﻐﻴﺮه. ، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ ... ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ. ﺧﺎك. دارﻧﺪ. و .... ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮدﻳﺲ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻣﻜﺎن
ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آن. ﻫﺎ ... و دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ. ﺧﺎك.

هنگام سطح زمين در گستره ايران مبتني بر برونداد سنجنده پايش دماي شب

12 آوريل 1996 ... مطالعه آب و ﻫواشناسي از دماي سطح زمين جهاني با استفاده از مشاﻫدات روزانه يك ... ويژه
مناطق مركﺰي و دور از دسترس، ضرورت استفاده از تصاوير ماﻫواره ... فرآورده و نحوه
محاسبه آن ارائه خواﻫد شد. روش. ﻫاي مختلفي براي بازيابي دماي سطح زمين.

Untitled - سنجش از دور و GIS ایران - دانشگاه شهید بهشتی

امروزه محاسبه دمای سطوح مختلف پوشش گیاهی و خاکی با استفاده از تصاویر ...
استفاده شد و در نهایت، از روش محاسبه خطای انحراف برای واسنجی دمای سطح زمین ماهواره
8.

Page 1 مجله علوم و فنون دریایی دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵ ارزیابی ...

آزمون صحت الگوریتم پیشنهادی، مجددا دمای سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای سال
۲۰۱۳ محاسبه ... واژههای کلیدی: تصاویر ماهوارهای، سنجنده مودیس، دمای سطح دریا، عمق،
خلیج فارس ... سنجش از دور با ماهواره روش مناسبی برای پدیده - ... محاسبه ی پارامترها،
الگوریتمها و روشهای موجود ..... شار تابش خالص در سطح زمین، تبخیر سطحی که با.

ﺑﺮآورد دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺰاﻳﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ - ResearchGate

27 آگوست 2017 ... ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. د. ر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻟﻨﺪﺳﺖ. 8. دﻣﺎي ﺳﻄﺢ
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ روش اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در اداﻣـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ دﻣـﺎﻳﻲ. ﺑـﻪ. دﺳﺖ.

The Effect of some Geographical Parameters on ... - فضای جغرافیایی

7 ژوئن 2013 ... ETM+. و روش سبال، دماي سطح زمين را محاسبه و با. شاخص. NDVI. مقایسه نموده. اند.
کوریا. 17. و همكاران ). 2014. ( با استفاده از تصویر ماهواره. اي لندست.

بررسي د‌ماي سطح زمين د‌ر ارتباط با پوشش گياهي و توسعه شهري با ...

د‌ماي هوا و د‌ماي سطحي زمين شاخص‌ هايي هستند‌ كه اهميت آنها رو به افزايش است. ... مي
‌گيرند‌، با استفاد‌ه از تصاوير ماهواره لند‌ست 7 و با استفاد‌ه از روش‌ هاي مختلف ... با آمار
ايستگاه‌ ها ند‌اشتند‌ و روش مناسبي براي محاسبه د‌ماي سطح زمين د‌ر اين منطقه مي ‌باشند‌.

ليست مقالات همايش - ISC

2, مقایسه ی روش های پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل C در معادله ی جهانی
فرسایش ... 40, بهبود الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تلفیق تصاویر
...

بررسی کارایی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شبکه‌های عصبی مصنوعی در

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ي
آﻣﻮزﺷـﯽ و. 17. داده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داده. ي ﺗﺴـﺖ. اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾــﺪ . ﺑــﺮاي ﺣــﺬف ﺧﻄــﺎي اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﻘﺴــﯿﻢ ... ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر .... ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳـﺎﻻﻧﻪ.

با استفاده ای مبتنی بر تصاویر ماهواره برآورد تبخیر و تعرق واقعی از ...

اخیراً روش. های. مبتنی. بر. استفاده از تصاویر ماهواره. ای مورد توجه پژوهشگران می.
باشد که گمان می ... محاسبه و. مقدار تبخیر و تعرق واقعی به ص. ورت باقی مانده معادله
توازن انرژ. ی در سطح ... سطح. زمین. ( و متریک )به. دست. آوردن. تبخیر. و. تعرق. در.
قدرت. تفکیک. مکانی ..... پیکسل نزدیک به دمای هواست و تبخیر و تعرقی معادل.
تبخیر و ...

برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 و الگوریتم ...

در نهایت دمای سطح زمین با دقت معادل 4/1 درجه سانتیگراد برآورد شد. ... معیارهای مؤثر
در برآورد دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره مجزا می‌باشند، با انجام محاسبه روابط
...

The Effect of some Geographical Parameters on ... - فضای جغرافیایی

7 ژوئن 2013 ... ETM+. و روش سبال، دماي سطح زمين را محاسبه و با. شاخص. NDVI. مقایسه نموده. اند.
کوریا. 17. و همكاران ). 2014. ( با استفاده از تصویر ماهواره. اي لندست.

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﻬﺮي ﺳﻄﻮح در دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺟﻐ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ. ﻣـﺎﻫﻮاره. يا. NOAA. در ﺣـﻮزه. آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿـﻪ. دﻣـﺎي ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ.
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣ. ﺎﺻﻞ از آن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اﯾـ. ﯽ. ﻗﺮاردادﻧﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ دﻣﺎي ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ و ارﺗﺒـﺎط ...

ﺑﺮآورد دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺰاﻳﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ - ResearchGate

27 آگوست 2017 ... ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. د. ر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻟﻨﺪﺳﺖ. 8. دﻣﺎي ﺳﻄﺢ
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ روش اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در اداﻣـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ دﻣـﺎﻳﻲ. ﺑـﻪ. دﺳﺖ.

LST 8 لنذظت ای تصاوير ماهواره خاک با اظتفاده از ؼاخص ی برآورد رطوبت ...

20 ژوئن 2018 ... بدین منظور با استفاده از تصاویر Landsat8 سنجنده ETM- شاخص مورد نظر استخراج و
با. استفاده ... در این روش، میزان گریل گرما از سطح زمین با طول موج ها ی ۳. /. ۵ تا ۱۴ ...
محاسبه دمای زمین ( ) در تصاویر ماهواره ای مختلف، متفاوت میباشد.

پایش دمای سطح زمین([1]lst) با استفاده از تصویرسنجنده [2]modis ...

روش ها و الگوریتم های مختلفی برای تعیین دمای سطح زمین ارائه گردیده است. ... در این
مقاله برای محاسبه دمای سطح زمین از شاخص پوشش گیاهیNDVI استفاده شده است که
نمونه عملی این روش بر روی تصاویر سنجندهMODIS در محدوده استان تهران مطالعه گردیده
...

ارزیابی روش‌های مختلف تعیین دمای پوشش گیاهی درختان پسته به کمک ...

16 ژانويه 2017 ... یکی از کاربردهای تصاویر ماهواره ای، محاسبه دمای سطح زمین ( ) و استفاده وسیع این
پارامتر در ... ارزیابی روش های مختلف تعيين دمای پوشش گیاهی.

در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ي ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده modis ي آ - جغرافیا و ...

10 جولای 2012 ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. TCI. از دﻣﺎي درﺧﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻧﺪ. 31. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. و ﻧﻘﺸـﻪ. ﻫـﺎي. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺳﺎل. 2000.
ﺗﺎ. 2011 ... ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي. VCI. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ،. VCI. و ﺗﺼﺎوﯾﺮ. MODIS.
ﻣﯽ ... اي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ..... روش. ﻫﺎي ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدي.
ﺑـﺮاي. ﺑـﺮآورد و ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ...

روش محاسبه LST یا دمای سطح زمین با تصاویر سنجنده مودیس در GIS

در این فیلم آموزشی به مدت 45 دقیقه شیوه محاسبه دمای سطح زمین یا LST را با استفاده
از داده های سنجنده مودیس در نرم افزار ArcGIS می آموزید.

برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست۸ و الگوریتم ...

عنوان فارسی, برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست۸ و ... مؤثر در
برآورد دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره مجزا می‌باشند، با انجام محاسبه روابط ...

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي را به يكي از ا

فراهم کردن دید یکپارچه، کم هزینه و سریع یک روش کارآمد برای مطالعه و پایش
تغییرات ... برای محاسبه دمای سطح زمین از الگوریتم تک باندی و برای طبقه بندی
تصاویر از ... منطقه به پنج کلاس دمایی طبقه بندی و با استفاده از شاخص شدت جزیره
حرارتی، ...

شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با محاسبه دریای عمان ایی

35. محاسبه. شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با. تصاویر. ماهواره. ایی،
مطالعه ... شده است. در این تحقیق با استفاده از رفتار طیفی آب ... که در سطح دریا رخ
می. دهد ازجمله؛ .... میالدی به بررسی چگونگی. انتخاب بهترین روش برای بررسی نقشه.
های زمین. شناسی ... پارامترهای شوری، دما و رنگ آب را موردبررسی قرار داد. خرّم و. چش.

با استفاده ای مبتنی بر تصاویر ماهواره برآورد تبخیر و تعرق واقعی از ...

اخیراً روش. های. مبتنی. بر. استفاده از تصاویر ماهواره. ای مورد توجه پژوهشگران می.
باشد که گمان می ... محاسبه و. مقدار تبخیر و تعرق واقعی به ص. ورت باقی مانده معادله
توازن انرژ. ی در سطح ... سطح. زمین. ( و متریک )به. دست. آوردن. تبخیر. و. تعرق. در.
قدرت. تفکیک. مکانی ..... پیکسل نزدیک به دمای هواست و تبخیر و تعرقی معادل.
تبخیر و ...

اي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ( ) و دﻣﺎﯾﯽ ( ) ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴ - دانشگاه یزد

8 مارس 2017 ... و دﻣﺎﯾﯽ. (. TDI. ) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي. در ﻣﺤﺪوده اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي. -1. ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﺎزي .... اﻳـﻦ روش.
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر. اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻘﻄـﻪ. اي و از ﻃﺮﻓـﻲ ... MODIS. ﺑــﺮاي.
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. EVI. و دﻣﺎي ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ. (. LST. ) اﺳــﺘﻔﺎده. ﺷـﺪ . ]20[.

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، شماره 30 - Magiran

كاربست روش شبكه هاي عصبي در پيش بيني دماي سطح زمين، با استفاده از تصاوير
حرارتي ماديس فرحناز تقوي، عباس احمدي، زهرا زرگران صص 53-72 چکيده مشاهده متن ...

اصل مقاله (604 K) - جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

ارزیابی دمای سطح زمین در ارتباط با روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از
تصاویر ... روش سبال ( ) (الگوریتم تعدیل یافته انرژی سطح برای زمین در حوضه
آبخيز طالقان به منظور مدل نمودن دمای سطح ... (۲۰۱۰) استفاده شده و پس از انجام مراحل
مختلف پردازش تصاویر نسبت به استخراج .... باند محاسبه شده و مقادیر هر پیکسل
بر میانگین.

تخمین رطوبت سطح خاک با استفاده از دمای سطح زمین و ... - ویراساینس

در ضمن برای پیاده سازی این سه الگوریتم، تعدادی از تصاویر سنجنده ی modis terra
... برای محاسبه ی ha به دمای سطح زمین، دمای هوا و دمای خاک مرجع (خاک خشک بدون ... در
این الگوریتم استفاده از روش تشکیل فضای مثلثی برای تعیین دمای خاک مرجع به ...

برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم ...

در مرحله اول با استفاده از تصاویر لندست 8 دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره
مجزا محاسبه گردید و در ادامه مقادیر دمایی به دست آمده سطح زمین، به همراه لایههای شیب، ...

ليست مقالات همايش - ISC

2, مقایسه ی روش های پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل C در معادله ی جهانی
فرسایش ... 40, بهبود الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تلفیق تصاویر
...

بررسی امکان برآورد رطوبت سطحی خاک از تصاویر ماهواره ای با استفاده ...

روش تحقیق. محاسبه دمای سطح زمین LST. دمای سطحی (Ts) بر حسب کلوین از معکوس
سازی معادله پلانک و برای جسم غیر سیاه از رابطه زیر به دست میآید (2). که در آن، R ...

Page 1 مجله علوم و فنون دریایی دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵ ارزیابی ...

آزمون صحت الگوریتم پیشنهادی، مجددا دمای سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای سال
۲۰۱۳ محاسبه ... واژههای کلیدی: تصاویر ماهوارهای، سنجنده مودیس، دمای سطح دریا، عمق،
خلیج فارس ... سنجش از دور با ماهواره روش مناسبی برای پدیده - ... محاسبه ی پارامترها،
الگوریتمها و روشهای موجود ..... شار تابش خالص در سطح زمین، تبخیر سطحی که با.

ﻫﺎي در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا - انجمن مهندسی آبیاری و آب ...

6 آوريل 2013 ... ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه. (. NDVI. ) .... ﻗﺮار. دادﻧﺪ . ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. دﻣﺎ. ﺗﻮﺳﻂ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. SEBAL. ﺑﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺣﺎﺻﻞ. از. دﻣﺎي ..... ﺩﻭ ﺭﻭﺵ. ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ. ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ
ﺯﻣﻴﻦ ﻭ. NDVI. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻠﻮﻝ. ﻫﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ...

محاسبه دمای سطح زمین (LST) با استفاده از الگوریتم Split-Window و ...

13 ا کتبر 2017 ... در این دوره آموزشی از تصویر ماهواره لندست 8 (شامل سنجنده های OLI-TIRS) و الگوریتم
پنجره مجزا Split-Window برای محاسبه دمای سطح زمین استفاده خواهد ...

ﺑﺮآورد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺰﻳﻨﮕﻲ و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻄﻮ

Free clouds satellite images of Tehran by Landsat8 .... اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺷﺎﺧﺺ. NDVI. ﺑﺮ
ﭘﺎﻳـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺟـﺬب اﻧـﺮژي در. ﻣﺤﺪوده ﻃﻴﻔﻲ ﻗﺮﻣـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ و ... ﺑﺮآورد ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻐﻴ. ﻴﺮ در دﻣﺎي ﺳﻄﺢ.
زﻣﻴﻦ (. LST. ) ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي و ﭘﻮﺷﺶ زﻣـﻴﻦ ... در روش. ﻫﺎي. ﺳـﻨﺠﺶ. از دور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. و زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮي ﺻـﺮف ﻣـﻲ .... ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

تعین و پهنه بندی تبخیر و تعرق واقعی توسط تکنیک سنجش از دور و ...

آلگوریتم توازن انرژي سطحي زمین )سبال( و نحوه محاسبه تبخیر. و تعرق واقعي توسط
آن ... روش هاي مستقیم یا غیرمستقیم )محاسباتي( این جزء محاسبه شده. و در معادله بیالن
آبي ... و تعرق واقعي گیاه. با استفاده از معادله توازن انرژي و به کارگیري تصاویر
ماهواره اي ..... فرد متشكل از اختالف دماي سطح زمین و دماي هواي مجاور )dT(. حاصل مي شود.

هنگام سطح زمين در گستره ايران مبتني بر برونداد سنجنده پايش دماي شب

12 آوريل 1996 ... مطالعه آب و ﻫواشناسي از دماي سطح زمين جهاني با استفاده از مشاﻫدات روزانه يك ... ويژه
مناطق مركﺰي و دور از دسترس، ضرورت استفاده از تصاوير ماﻫواره ... فرآورده و نحوه
محاسبه آن ارائه خواﻫد شد. روش. ﻫاي مختلفي براي بازيابي دماي سطح زمين.

پایش دمای سطح زمین و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی (مطالعه‌ی ...

هدف از این مطالعه برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال (SEBAL) در حوضهی ...
با ورود این تصاویر به محیطEnvi4.8 و محاسبه مقادیر گسیل‌مندی سطحی در هر کلاس و ...

تعیین مناسب‌ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ...

دمای سطح، تصاویر حرارتی، ماهوارة لندست، سنجش از دور، کلان‌شهر کرج، میانگین خطای
... خ، 1390، محاسبة دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال و درخت تصمیم‌گیری در ...

پایان نامه سیستم mppt مجموعه ای از سلول خورشیدی به

کسب در آمد اینترنتی

Ground Service X

بنر شروع ثبت نام پیش دبستان(8)لایه

جشن انقلاب اسلامي

نقشه جامع اتوکد توپوگرافی شهر تهران

آموزشـگاه علـمي آزاد

مقاله نانو در صنعت ساختمان

آنچه هر مدير بايد درباره ي امنيت فناوري اطلاعات

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آموزش زبان برنامه