دانلود رایگان


آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر - دانلود رایگان



دانلود رایگان محاسبه دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دانلود رایگان
آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ایآموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای
آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای
آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای
12 صفحه

محاسبه دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین یا (Land Surface Temperature (LST عامل مهمی در تغییر جهانی آب و هوا، رشد پوشش گیاهی، و یخچال های طبیعی است. استفاده از روش های دور سنجی (Remote Sensing (RS و تصاویر ماهواره ای (Satellite Data Imagery) از جمله روش هایی هستند که می توانند در تخمین دمای سطح زمین بسیار مفید عمل کنند. از جمله ماهواره هایی که می توان با استفاده از آن ها دمای سطح زمین را تخمین زد می توان به ماهواره های سری Landsat و همچنین ASTER اشاره کرد. سنجنده یا سنسورهای این قبیل ماهواره ها قادرند تا طیف طول موج مادون قرمز حرارتی یا (Thermal Infrared (TIR را اندازه گیری کنند. از این قابلیت برای تخمین دمای سطح زمین استفاده می شود.




دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




دمای سطح زمین


LST


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨĤوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ewrc.sharif.ir

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ واﺳﻨﺠﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺰا در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﻫﺎﻣﻮن. ﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺻﻞ ﻣ. ﻮرد ﭘﻴﺮوي در. اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻣﺎي درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ و ... و ﺑ. ﺮ
اﺳﺎس. آن،. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده. ﺳﻴﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در
ﻣﺪل.

محاسبه دمای سطح زمین(LST) با استفاده از تصویر Landsat_8 - آپارات

3 دسامبر 2016 ... GT_channel این کلیپ تنها بخشهایی از 90 دقیقه فیلم آموزشی که LST در آن از صفر
تا صد محاسبه شده است.سرفصل ها:حذف بد پیکسلها،تصحیح ...

بررسی تطبیقی مکانگزینی شهرهای جدید در حوزه کلانشهر تهران (مورد ...

های سینوپتیک منطقه دریافت شده و به روش وزن .... مختلفی برای برآورد دمای سطح
زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ... که توان تابندگی سطوح را در محاسبات در نظ. ر می
.

ارزیابی اثرات پوشش زمین بر دمای سطح زمین با کاربرد سنجش از دور ...

19 جولای 2009 ... به علاوه، همبستگی بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی، ساختمانی، .... حرارتی
با کمک بازیابی دمای سطح زمین شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای ... آیا
سنجش از دور حرارتی روش مناسبی برای بازیابی دمای سطح زمین و تحلیل .... انتشار
می تواند با استفاده از NDVI محاسبه گردد (Van De Griend & Owe,2003).

برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 و الگوریتم پن

سطح زمین، ستون بخار آب که از معیارهای مؤثر در برآورد دمای سطح زمین با روش
الگوریتم پنجره مجزا می باشند، با انجام. محاسبه روابط ریاضی مقادیر الزم برای
محاسبه دمای ...

The Effect of some Geographical Parameters on ... - فضای جغرافیایی

7 ژوئن 2013 ... ETM+. و روش سبال، دماي سطح زمين را محاسبه و با. شاخص. NDVI. مقایسه نموده. اند.
کوریا. 17. و همكاران ). 2014. ( با استفاده از تصویر ماهواره. اي لندست.

متن کامل (PDF)

9 ژانويه 2016 ... رﮔﺮﺳـ. ﻴ. ﻮن. اﻛﺘﺸـﺎﻓ. ﻲ و. روش. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﻲ. دوﻣﺘﻐﻴﺮه. ، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ ... ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ. ﺧﺎك. دارﻧﺪ. و .... ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮدﻳﺲ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻣﻜﺎن
ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آن. ﻫﺎ ... و دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ. ﺧﺎك.

ﻫﺎي در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا - انجمن مهندسی آبیاری و آب ...

6 آوريل 2013 ... ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه. (. NDVI. ) .... ﻗﺮار. دادﻧﺪ . ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. دﻣﺎ. ﺗﻮﺳﻂ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. SEBAL. ﺑﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺣﺎﺻﻞ. از. دﻣﺎي ..... ﺩﻭ ﺭﻭﺵ. ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ. ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ
ﺯﻣﻴﻦ ﻭ. NDVI. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻠﻮﻝ. ﻫﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ...

آموزش محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دمای سطح زمین یا (Land Surface Temperature (LST عامل مهمی در تغییر جهانی آب و هوا،
رشد پوشش گیاهی، و یخچال های طبیعی است. استفاده از روش های دور سنجی (Remote ...

انالیز کمی پارا متر های سطح زمین به منظور بر اورد رطوبت خاک شور با ...

انالیز کمی پارا متر های سطح زمین به منظور بر اورد رطوبت خاک شور با استفاده از داده
... و دمای سطح در رویکرد ترکیبی اپتیکی- حرارتی و ارایه راهکارهای جدید در محاسبه
دقیق ... این رویکردها، شامل روش های ادغام، مبتنی بر تصویر و روشهای ادغام مبتنی بر
...

شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با محاسبه دریای عمان ایی

35. محاسبه. شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با. تصاویر. ماهواره. ایی،
مطالعه ... شده است. در این تحقیق با استفاده از رفتار طیفی آب ... که در سطح دریا رخ
می. دهد ازجمله؛ .... میالدی به بررسی چگونگی. انتخاب بهترین روش برای بررسی نقشه.
های زمین. شناسی ... پارامترهای شوری، دما و رنگ آب را موردبررسی قرار داد. خرّم و. چش.

رابطه دمای سطح زمین و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی در محیط شهری ...

25 جولای 2016 ... کاربری زمین و پ. وشش زمین بر دمای سطح زمین با استفاده از داده ... حرارتی شهر تهران،
با استفاده از تصاویر ماهواره لندست. 5 ... ای با محاسبه دمای سطح زمین در شهر یزد،.
تأثیر. ات ... این سنجنده، با روش پیکسل به پیکسل به ترتی.

اصل مقاله (3620 K) - فصلنامه جغرافیا

برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از ... ژنتیک و
رگرسیون خطی با تصاویر مودیس برآورد کردند که نتایج نشان داد الگوریتم ژنتیک
در اندازه ... اساس این روش استفاده از معادله ترازمندی انرژی و محاسبه مقدار شار گرمای.

در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ي ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده modis ي آ - جغرافیا و ...

10 جولای 2012 ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. TCI. از دﻣﺎي درﺧﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻧﺪ. 31. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. و ﻧﻘﺸـﻪ. ﻫـﺎي. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺳﺎل. 2000.
ﺗﺎ. 2011 ... ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي. VCI. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ،. VCI. و ﺗﺼﺎوﯾﺮ. MODIS.
ﻣﯽ ... اي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ..... روش. ﻫﺎي ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدي.
ﺑـﺮاي. ﺑـﺮآورد و ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ...

5 - اي ﻣﻮدﯾﺲ و ﻟﻨﺪﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ

15 مارس 2015 ... ﺳﺎﺑﻘﻪ و. ﻫﺪف: دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي در ﺑﺮآورد ﺑﯿﻼن اﻧﺮژي ﻣﯽ ... ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ: ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ از دو دﺳﺘﻪ. داده. ﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺎﻫﻮاره. اي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده. ﻫﺎي دﻣﺎ در ... ﺗﺼﺤﯿﺢ. ﻫﺎي. ﻻزم، دﻣﺎي
ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻨﺪﺳﺖ. -5. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ا. ز ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻣﺎ از ...

ارزیابی الگوریتم SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر اساس ...

الگوریتم و تصاویر سنجنده ماهواره ، تبخیر و تعرق واقعی به صورت ماهانه برای
کاربری های کشاورزی. فاریاب طی ... هلند، چین و اسپانیا برای محاسبه تبخیر و تعرق
واقعی و. خشکسالی در ..... ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از.
تصاویر ...

ETM « ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ

ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪه. ETM. » دﻛﺘﺮ. ﻓﺮﻳﺪه ﻋﻈﻴﻤﻲ ... ﺑﺮﻃﺮف
ﻛﺮدن اﺧﺘﻼﻻت و اﻋﻮﺟﺎﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي از روش ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي ﻧﻈـﺎرت ... ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻣﺎي ﻛﺎرﺑﺮي. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .... ﺗﺼﺤﻴﺢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ. (. ST. ) 2. ﺑﺎ
...

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، شماره 30 - Magiran

كاربست روش شبكه هاي عصبي در پيش بيني دماي سطح زمين، با استفاده از تصاوير
حرارتي ماديس فرحناز تقوي، عباس احمدي، زهرا زرگران صص 53-72 چکيده مشاهده متن ...

Page 1 مجله علوم و فنون دریایی دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵ ارزیابی ...

آزمون صحت الگوریتم پیشنهادی، مجددا دمای سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای سال
۲۰۱۳ محاسبه ... واژههای کلیدی: تصاویر ماهوارهای، سنجنده مودیس، دمای سطح دریا، عمق،
خلیج فارس ... سنجش از دور با ماهواره روش مناسبی برای پدیده - ... محاسبه ی پارامترها،
الگوریتمها و روشهای موجود ..... شار تابش خالص در سطح زمین، تبخیر سطحی که با.

اصل مقاله (604 K) - جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

ارزیابی دمای سطح زمین در ارتباط با روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از
تصاویر ... روش سبال ( ) (الگوریتم تعدیل یافته انرژی سطح برای زمین در حوضه
آبخيز طالقان به منظور مدل نمودن دمای سطح ... (۲۰۱۰) استفاده شده و پس از انجام مراحل
مختلف پردازش تصاویر نسبت به استخراج .... باند محاسبه شده و مقادیر هر پیکسل
بر میانگین.

شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با محاسبه دریای عمان ایی

35. محاسبه. شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با. تصاویر. ماهواره. ایی،
مطالعه ... شده است. در این تحقیق با استفاده از رفتار طیفی آب ... که در سطح دریا رخ
می. دهد ازجمله؛ .... میالدی به بررسی چگونگی. انتخاب بهترین روش برای بررسی نقشه.
های زمین. شناسی ... پارامترهای شوری، دما و رنگ آب را موردبررسی قرار داد. خرّم و. چش.

ارزیابی اثرات پوشش زمین بر دمای سطح زمین با کاربرد سنجش از دور ...

19 جولای 2009 ... به علاوه، همبستگی بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی، ساختمانی، .... حرارتی
با کمک بازیابی دمای سطح زمین شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای ... آیا
سنجش از دور حرارتی روش مناسبی برای بازیابی دمای سطح زمین و تحلیل .... انتشار
می تواند با استفاده از NDVI محاسبه گردد (Van De Griend & Owe,2003).

الگوریتمی برای تخمین ماهواره‌ ای دمای زمین - سیناپرس-خبرگزاری علم و ...

1 دسامبر 2015 ... الگوریتم پیشنهادی جهت تعیین دمای سطح زمین، روش پنجره مجزا بر پایه باند های ... در
مرحله اول با استفاده از داده های شبیه سازی شده كه بر اساس كتابخانه طیفی ... پنجره
مجزا برای محاسبه دمای سطح از داده های ماهواره لندست-8 طراحی و ارائه شد. ... مناسب و قابل
قبول جهت تعیین دمای سطح زمین از تصاویر ماهواره ای لندست-8 است.

ارزیابی الگوریتم SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر اساس ...

الگوریتم و تصاویر سنجنده ماهواره ، تبخیر و تعرق واقعی به صورت ماهانه برای
کاربری های کشاورزی. فاریاب طی ... هلند، چین و اسپانیا برای محاسبه تبخیر و تعرق
واقعی و. خشکسالی در ..... ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از.
تصاویر ...

برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور دراستان ...

مشخصات پژوهش برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور
دراستان کردستان، انجام شده توسط جمیل امان اللهی، استادیار گروه محیط زیست دانشکده
...

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با ...

3 از جمله روش های محاسبه دمای سطح زمین استفاده از شاخص پوشش گیاهی .... فرود 3123
ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA در حوزه ...

بررسي د‌ماي سطح زمين د‌ر ارتباط با پوشش گياهي و توسعه شهري با ...

د‌ماي هوا و د‌ماي سطحي زمين شاخص‌ هايي هستند‌ كه اهميت آنها رو به افزايش است. ... مي
‌گيرند‌، با استفاد‌ه از تصاوير ماهواره لند‌ست 7 و با استفاد‌ه از روش‌ هاي مختلف ... با آمار
ايستگاه‌ ها ند‌اشتند‌ و روش مناسبي براي محاسبه د‌ماي سطح زمين د‌ر اين منطقه مي ‌باشند‌.

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با ...

3 از جمله روش های محاسبه دمای سطح زمین استفاده از شاخص پوشش گیاهی .... فرود 3123
ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA در حوزه ...

زمین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نزدیک به ۷۱٪ از سطح زمین با آب شور اقیانوس‌ها پوشیده شده‌است و باقی‌ماندهٔ آن را قاره‌ها
و ... محدودهٔ دمای هوا بر روی کره زمین میان ۸۹٫۲ (قطب جنوب) درجه زیر صفر تا ۷۰٫۷ (کویر
..... فرانک کلارک، زمین‌شناس سرشناس محاسبه کرده‌است که کمی بیش از ۴۷٪ پوستهٔ
..... حرکت چند هزار سال دیگر نمی‌توان از این ستاره به‌عنوان ستارهٔ قطبی استفاده کرد.

ارزیابی الگوریتم SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر اساس ...

الگوریتم و تصاویر سنجنده ماهواره ، تبخیر و تعرق واقعی به صورت ماهانه برای
کاربری های کشاورزی. فاریاب طی ... هلند، چین و اسپانیا برای محاسبه تبخیر و تعرق
واقعی و. خشکسالی در ..... ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از.
تصاویر ...

Page 1 مجله علوم و فنون دریایی دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵ ارزیابی ...

آزمون صحت الگوریتم پیشنهادی، مجددا دمای سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای سال
۲۰۱۳ محاسبه ... واژههای کلیدی: تصاویر ماهوارهای، سنجنده مودیس، دمای سطح دریا، عمق،
خلیج فارس ... سنجش از دور با ماهواره روش مناسبی برای پدیده - ... محاسبه ی پارامترها،
الگوریتمها و روشهای موجود ..... شار تابش خالص در سطح زمین، تبخیر سطحی که با.

متن کامل (PDF)

9 ژانويه 2016 ... رﮔﺮﺳـ. ﻴ. ﻮن. اﻛﺘﺸـﺎﻓ. ﻲ و. روش. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﻲ. دوﻣﺘﻐﻴﺮه. ، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ ... ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ. ﺧﺎك. دارﻧﺪ. و .... ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮدﻳﺲ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻣﻜﺎن
ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آن. ﻫﺎ ... و دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ. ﺧﺎك.

تخمین رطوبت سطح خاک با استفاده از دمای سطح زمین و ... - ویراساینس

در ضمن برای پیاده سازی این سه الگوریتم، تعدادی از تصاویر سنجنده ی modis terra
... برای محاسبه ی ha به دمای سطح زمین، دمای هوا و دمای خاک مرجع (خاک خشک بدون ... در
این الگوریتم استفاده از روش تشکیل فضای مثلثی برای تعیین دمای خاک مرجع به ...

در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ي ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده modis ي آ - جغرافیا و ...

10 جولای 2012 ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. TCI. از دﻣﺎي درﺧﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻧﺪ. 31. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. و ﻧﻘﺸـﻪ. ﻫـﺎي. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺳﺎل. 2000.
ﺗﺎ. 2011 ... ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي. VCI. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ،. VCI. و ﺗﺼﺎوﯾﺮ. MODIS.
ﻣﯽ ... اي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ..... روش. ﻫﺎي ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدي.
ﺑـﺮاي. ﺑـﺮآورد و ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ...

اصل مقاله

با احتساب تصحيحات روزانه و ماهانه، دماي پايانی محاسبه شده به عنوان باالترين دماي
برآوردی ... گندم بريان، سنجش از دور حرارتي ، فاکتور خطوارگي، قطبهای گرمايی کره
زمين. ... وسيع منطقه از روش غير مستقيم امواج ساطع شده از سطح آن، در طول موج هاي .... در
اين مطالعه دماي سطح سنگهاي بازالتي منطقه با استفاده از تصوير باند فروسرخ.

تخمین رطوبت سطح خاک با استفاده از دمای سطح زمین و ... - ویراساینس

در ضمن برای پیاده سازی این سه الگوریتم، تعدادی از تصاویر سنجنده ی modis terra
... برای محاسبه ی ha به دمای سطح زمین، دمای هوا و دمای خاک مرجع (خاک خشک بدون ... در
این الگوریتم استفاده از روش تشکیل فضای مثلثی برای تعیین دمای خاک مرجع به ...

برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم ...

در مرحله اول با استفاده از تصاویر لندست 8 دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره
مجزا محاسبه گردید و در ادامه مقادیر دمایی به دست آمده سطح زمین، به همراه لایههای شیب، ...

محصول آموزشی محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از زبان برنامه ...

در این محصول آموزشی شیوه محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از شاخص پوشش
گیاهی ... فراخوانی تصاویر ماهواره ای با سیستم مختصات در زبان متلب; تعریف قالب
... روش تصحیح رادیومتریکی باند های حرارتی – محاسبه دمای درخشندگی با استفاده از
بان ...

برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم ...

در مرحله اول با استفاده از تصاویر لندست 8 دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره
مجزا محاسبه گردید و در ادامه مقادیر دمایی به دست آمده سطح زمین، به همراه لایههای شیب، ...

ﺑﺮآورد دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺰاﻳﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ - ResearchGate

27 آگوست 2017 ... ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. د. ر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻟﻨﺪﺳﺖ. 8. دﻣﺎي ﺳﻄﺢ
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ روش اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در اداﻣـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ دﻣـﺎﻳﻲ. ﺑـﻪ. دﺳﺖ.

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان

قرآن و قرآن پژوهى1

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان

بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان

خانه انیس رایت

اخلاق در حسابداری

مديريت اداري

پرسشنامه علایق شغلی

روستای ماسوله